page loader

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Tailor Italian Wear.
Στο Κατάστημά μας αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα πολιτική, στην οποία μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά
με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας.

 

1. Γενικά - Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στις διευθύνσεις www.tailoritalianwear.com,
www.tailoritalianwear.it και www.tailoritalianwear.gr, στο εξής αναφερόμενο ως «Κατάστημα», ανήκει στην
εταιρεία Μεταποιητική και Εμπορική Ενδυμάτων Ε.Π.E., στο εξής αναφερόμενη ως «Διαχειρίστρια
εταιρεία» ή «εμείς», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 14, 546 22, με
ΑΦΜ EL998692101, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο: +30 2310 250509
Email: privacy@tailoritalianwear.com
Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, αλλά και για τη συμμόρφωσή της Διαχειρίστριας εταιρείας με
τις νομικές της υποχρεώσεις, το Κατάστημα συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες
και πελάτες του, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά
δεδομένα. Εσείς, ως επισκέπτες, αποτελείτε «υποκείμενα δεδομένων» και εμείς, ως Διαχειρίστρια
εταιρεία, είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων σας.
Μέσω της παρούσας πολιτικής έχουμε ως στόχο να σας παρέχουμε πληροφορίες σε απλή και κατανοητή
γλώσσα, σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς και τη νομική βάση της
επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή την άσκηση των
δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email privacy@tailoritalianwear.com ή
στο τηλέφωνο +30 2310 250509

 

2. Οι βασικές μας αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Διαχειρίστρια εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
[Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], τον Νόμο 4624/2019, τον Νόμο 3471/2006 και το σχετικό ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι:
- Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς οι οποίοι είναι ρητοί, νόμιμοι και καθορισμένοι
εξαρχής, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς
αυτούς (περιορισμός του σκοπού).
- Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς
που θέτουμε για την επεξεργασία τους (ελαχιστοποίηση των δεδομένων).
- Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς
σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής (ακρίβεια).
- Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για χρονικό διάστημα
το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε για την επεξεργασία τους (περιορισμός της περιόδου
αποθήκευσης).
- Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας,
προστατεύοντάς τα, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία
απώλεια, καταστροφή ή φθορά (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).
Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων σας, η Διαχειρίστρια εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά από
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει το
προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία
σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate,
κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας).
Τηρώντας αυστηρά τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων,
παρακολουθούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις
νέες βέλτιστες πρακτικές.

 

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και με ποιους όρους

Ως γενική αρχή, το Κατάστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με
ενεργητικό τρόπο (π.χ. υποβάλλοντας μια παραγγελία ή αποστέλλοντάς μας ένα email).
Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να ισχύσει για ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια
αρχείων cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε επίσης την
πολιτική μας για τα cookies) και για ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την
επίσκεψή σας.

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το Κατάστημα, ο
server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα
και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες
ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας και η σελίδα από την οποία
προήλθε η επίσκεψή σας.
Η νομική βάση για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το έννομο
συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από
τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων
(π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν
τεχνικά προβλήματα.
Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον GDPR και την
εθνική νομοθεσία, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

Ι. Επικοινωνία με το Κατάστημα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email

Δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε
Σκοπός  Νομική Βάση
α. Διεύθυνση email
β. Ονοματεπώνυμο
γ. Αριθμός τηλεφώνου
(προαιρετικά)
Σημαντική σημείωση: Στο
μήνυμά σας προς το
Κατάστημα θα πρέπει να
αναφέρετε μόνο τα
απαραίτητα στοιχεία για
το ζήτημα που σας
ενδιαφέρει και να
αποφεύγετε την αναφορά
σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα δικά σας ή
τρίτων προσώπων.
Επεξεργαζόμαστε τα
δεδομένα αυτά στο
πλαίσιο της
εξυπηρέτησής σας,
προκειμένου να είμαστε
σε θέση να
επικοινωνήσουμε μαζί
σας, απαντώντας στο
μήνυμά σας.
Η αποστολή και μόνο
ενός email ή η υποβολή
μίας φόρμας δεν σας
καθιστά «πελάτη» της
εταιρείας μας και δεν σας
εντάσσουμε στη σχετική
βάση δεδομένων μας.
Επεξεργαζόμαστε τα
δεδομένα που μας
παρέχετε στο πλαίσιο της
εξυπηρέτησης των
εννόμων συμφερόντων
μας (άρθρο 6 παρ. 1στ
ΓΚΠΔ), στην προκειμένη
περίπτωση για να
εξυπηρετούμε τα αιτήματά
σας, να συντηρούμε και
να βελτιώνουμε την
επικοινωνία του
Καταστήματος με τους
υποψήφιους ή
υπάρχοντες πελάτες του.

 


ΙI. Εγγραφή στο Κατάστημα

Δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε
Σκοπός Νομική Βάση
α. Ονοματεπώνυμο
β. Διεύθυνση email
γ. Αριθμός κινητού τηλεφώνου
(προαιρετικά)
δ. Ταχυδρομική διεύθυνση
(προαιρετικά)
ε. Ημερομηνία γέννησης
(προαιρετικά)
στ. Ύψος, βάρος, τύπος
σώματος (προαιρετικά)
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
αυτά προκειμένου να
εκπληρώσουμε τις συμβατικές
μας υποχρεώσεις μας μαζί
σας, εφόσον επιθυμείτε να
εγγραφείτε ως μέλος στο
Κατάστημα. Επίσης, τα
στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα
για τυχόν διασφάλιση των
δικαιωμάτων και των
οικονομικών απαιτήσεών μας,
καθώς και για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεών μας.
Η εγγραφή δεν είναι
υποχρεωτική για να
πραγματοποιήσετε τις αγορές
σας στο Κατάστημα. Ωστόσο,
σας παρέχει μία σειρά από
δυνατότητες, όπως η
διαχείριση των πληροφοριών
σας, του ιστορικού
παραγγελιών και των
επιστροφών, η δημιουργία
λίστας επιθυμιών και άλλα.
Τέλος, ως μέλος μπορείτε να
εισάγετε στοιχεία για το
σωματότυπό σας, τα οποία θα
μας επιτρέψουν να σας
προτείνουμε προϊόντα στο
κατάλληλο μέγεθος.
Επεξεργαζόμαστε τις
πληροφορίες που μας
παρέχετε προκειμένου να
εκπληρώσουμε τις συμβατικές
μας υποχρεώσεις απέναντί
σας ή για να ληφθούν μέτρα
πριν από τη σύναψη
σύμβασης, (άρθρο 6 παρ. 1β
GDPR).


Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση σύνδεσης τρίτου μέρους
Το Κατάστημα, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους χρησιμοποιώντας το
λογαριασμό σας σε τρίτο πάροχος (Facebook ή Google). Για τη δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να
δώσετε την συγκατάθεση σας προς τον εκάστοτε πάροχο για τη διαβίβαση ορισμένων στοιχείων σας
(όνομα χρήστη και διεύθυνση email) προς το Κατάστημα.
Η εγγραφή σας πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένης ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ του
συστήματος του Καταστήματος με την πλατφόρμα του εκάστοτε παρόχου. Προϋπόθεση για τη χρήση της
δυνατότητας αυτής είναι η παροχή της συγκατάθεσής σας, προκειμένου να διαβιβάσει τα προσωπικά σας
δεδομένα στο Κατάστημα. Κατά τη στιγμή της συγκατάθεσης ο κάθε πάροχος σας παρέχει ενημέρωση
σχετικά με τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται μόνο μία φορά και
παραμένει ισχυρή έως ότου την ανακαλέσετε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας
οποιαδήποτε στιγμή και ελεύθερα μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας στον εκάστοτε πάροχο.
Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ο λογαριασμός στο Κατάστημα θα απενεργοποιηθεί.

 

ΙII. Υποβολή παραγγελίας προϊόντων

Δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε
Σκοπός Νομική Βάση

α. Ονοματεπώνυμο
β. Διεύθυνση email
γ. Κινητό/σταθερό τηλέφωνο
δ. Ταχυδρομική διεύθυνση
ε. ΑΦΜ και ΔΟΥ (εφόσον
ζητηθεί τιμολόγιο)
στ. Επάγγελμα (εφόσον
ζητηθεί τιμολόγιο)

Σημαντική σημείωση: Στις
σημειώσεις σας προς το
Κατάστημα θα πρέπει να
αναφέρετε μόνο τα
απαραίτητα στοιχεία για το
ζήτημα που σας ενδιαφέρει
και να αποφεύγετε την
αναφορά σε δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα δικά
σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
αυτά προκειμένου να
εκπληρώσουμε τις συμβατικές
μας υποχρεώσεις (παράδοση
προϊόντων) καθώς και να
εκδώσουμε νόμιμα
παραστατικά στο πλαίσιο των
συναλλαγών μας μαζί σας.

Επίσης, τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων και των
οικονομικών απαιτήσεών μας,
καθώς και για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.

Επεξεργαζόμαστε τις
πληροφορίες που μας
παρέχετε προκειμένου να
εκπληρώσουμε τις συμβατικές
μας υποχρεώσεις ή για να
ληφθούν μέτρα πριν από τη
σύναψη σύμβασης (άρθρο 6
παρ. 1β GDPR).

Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι
από τη σχετική νομοθεσία να
τηρούμε αρχεία και να
εκδίδουμε παραστατικά για τις
συναλλαγές μας (έννομη
υποχρέωση - άρθρο 6 παρ. 1γ
GDPR).


Σημείωση για την εμπορική επικοινωνία: Με βάση το έννομο συμφέρον μας μπορούμε να σας
ενημερώνουμε μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής
τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, με βάση τα στοιχεία
επικοινωνίας που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο κάποιας προηγούμενης συναλλακτικής μας
σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον εσείς δεν μας δηλώνετε την αντίρρησή σας σε
αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα μας,
ειδικές ή γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες δικές μας ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες
(χωρίς να διαβιβάζουμε σε αυτές τα δεδομένα σας) και διαγωνισμούς. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο εμπορικής
επικοινωνίας μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως Viber,
WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους της επικοινωνίας μας. Με
βάση το έννομο συμφέρον μας μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε μαζί σας μετά την πώληση αγαθών
και υπηρεσιών για να ελέγξουμε αν το επίπεδο της εξυπηρέτησης, τόσο το δικό μας όσο και των
συνεργατών μας, είναι το προσδοκώμενο από τους πελάτες μας.

 

IV. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε
Σκοπός  Νόμιμη Βάση
α. Διεύθυνση email
β. Κινητό Τηλέφωνο
Χρησιμοποιούμε το email ή/και
το κινητό σας τηλέφωνο (SMS,
εφαρμογές όπως π.χ. Viber),
προκειμένου να σας
αποστείλουμε ενημερώσεις
σχετικά με νέα, προσφορές και
άλλα ζητήματα που θεωρούμε
ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση
με το Κατάστημα.
Διατηρείτε τη δυνατότητα
ελέγχου της επικοινωνίας μας
μέσω της αντίστοιχης ενότητας
στο προφίλ σας στο
Κατάστημα.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
που μας παρέχετε με βάση τη
συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.
1α GDPR), την οποία έχετε το
δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά
πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη
διαγραφή των δεδομένων σας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν
θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε σε
αυτήν προ της ανάκλησής της.
Τυχόν ανάκληση της
συγκατάθεσής σας θα μας
εμποδίσει από την επικοινωνία με
σας.

Επίσης μπορούμε να
επεξεργαστούμε τα ίδια δεδομένα
επικοινωνίας για να σας
ενημερώνουμε για προσφορές και
άλλες εμπορικές προωθητικές
ενέργειες χωρίς την προηγούμενη
συγκατάθεση σας, στο πλαίσιο της
προηγούμενης συναλλακτικής μας
σχέσης, εφόσον δεν μας δηλώνετε
ότι δεν επιθυμείτε τέτοια
επικοινωνία (opt-out).


Σημαντική σημείωση: Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει
εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο
τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

 

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Κατ’ αρχήν, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διαχειρίστριας
εταιρείας, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, μόνο στον
βαθμό και στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει παραπάνω.
Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του, το Κατάστημα διαβιβάζει ορισμένα από τα
δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία)
επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για
λογαριασμό και κατ’ εντολή της Διαχειρίστριας εταιρείας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων.
Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.
Οι εταιρείες αυτές έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ασφαλούς
επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται μέσω σύμβασης που έχει συναφθεί με
τη Διαχειρίστρια εταιρεία ότι παρέχουν απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία
να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.
Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν: (α) υπηρεσίες για την παροχή ιστοφιλοξενίας (web hosting), (β)
υπηρεσίες για τη μεταφορά των προϊόντων προς εσάς (courier και συνεργαζόμενες ταχυμεταφορικές
εταιρείες), (γ) υπηρεσίες σχετικά με την παρουσία του Καταστήματος στο Διαδίκτυο, όπως online
πληρωμές, και την εμπορική του προώθηση.

Σημαντική σημείωση για την ασφάλεια των συναλλαγών σας: Έχοντας ως προτεραιότητα την
ασφάλεια των συναλλαγών σας, το Κατάστημα χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες online πληρωμών της
Alpha Bank και της Paypal για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σας.
Η πληρωμή με τη χρήση καρτών μπορεί να γίνει μόνο στο ασφαλές περιβάλλον των παραπάνω
υπηρεσιών και το Κατάστημα δεν έχει πρόσβαση και δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των καρτών. Η
χρήση της πλατφόρμας διέπεται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος. Σας προτρέπουμε να
διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων της Alpha Bank και του Paypal.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων σας μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μας.

 

5. Τι ισχύει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Facebook Page

Το Κατάστημα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook
(https://www.facebook.com/TailorItalianWear), η οποία είναι συνδεδεμένη με το Κατάστημα μέσω
υπερσυνδέσμων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε
μήνυμα» ( send message).

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο
Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ.
διεύθυνση email). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την
συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας
στο Facebook υπόκειται, πέραν των πολιτικών του ίδιου του Facebook, και στην παρούσα Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “ LIKE” στη σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε τη
συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που
πραγματοποιεί το Κατάστημα μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε
τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Ireland Limited,
Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας
από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199
https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

Instagram

Το Κατάστημα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram
(https://www.instagram.com/tailor_italian_wear).

Μέσω της πλατφόρμας του Instagram έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό του
Καταστήματος και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην
πλατφόρμα.

Το Instagram, υπεύθυνη για τη λειτουργία του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την
προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να
επηρεάσουμε.

Youtube

To Κατάστημα διατηρεί επίσημο κανάλι στην πλατφόρμα Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UC2awkMNhREWhyoP7eABw0Xg)

Μέσω της πλατφόρμας του Youtube έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό του
Καταστήματος και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις του, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην
πλατφόρμα.

Το Youtube, το οποίο ανήκει στη Google, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία
δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Youtube λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να
διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pinterest

To Κατάστημα διατηρεί επίσημη σελίδα πλατφόρμα Pinterest
(https://gr.pinterest.com/Tailoritwear/_created/)

Μέσω της πλατφόρμας Pinterest έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε τη σελίδα του Καταστήματος και να
σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις του, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Pinterest, το οποίο ανήκει στην Pinterest Europe Ltd., διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και
την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να
επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Pinterest λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να
διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του https://policy.pinterest.com/en-gb/privacypolicy

Γενικές πληροφορίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διαχειρίστρια εταιρεία, ως
διαχειρίστρια σελίδας (page) μέσω της οποίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) μπορεί να θεωρηθεί από κοινού υπεύθυνος της
επεξεργασίας με τον αντίστοιχο πάροχο (Facebook, Instagram). Η σχέση αυτή αφορά αποκλειστικά και
μόνο τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων του επισκέπτη μέσω της σελίδας (page), όπως για
παράδειγμα η ένδειξη like σε μία δημοσίευση. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του
επισκέπτη, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω.

Η Διαχειρίστρια εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της
επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός
των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της κάθε σελίδας.

Η Διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για
τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στον βαθμό που ασκεί
έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Οι όροι χρήσης κάθε μέσου
κοινωνικής δικτύωσης όπου υποβάλλονται τα σχόλιά σας εφαρμόζονται κανονικά.

Σε κάθε περίπτωση σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε
προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης, ιδιαιτέρως όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή
τρίτων, ενώ θα πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η
επίσημη.

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Διαχειρίστρια εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και
στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με
σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από
τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς
online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές του Καταστήματος διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος
περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο
υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη
δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της Διαχειρίστριας
εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

 

6. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα του Καταστήματος, το οποίο φιλοξενείται
σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση,
εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί
οποιαδήποτε παραβίασή τους.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για
τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε αγοράσει προϊόντα από το Κατάστημα,
υποχρεούμαστε να τηρούμε τα σχετικά παραστατικά για διάστημα πέντε (5) ετών.

 

7. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς τα ασκείτε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο (βλ. ιδίως άρθρα 12-22 GDPR) έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε
σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Διαχειρίστριας εταιρείας.
Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
1. Να υποβάλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι, ποιά είναι αυτά
(δικαίωμα πρόσβασης),
2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους ή τη συμπλήρωσή τους όταν αυτά είναι ελλιπή (δικαίωμα διόρθωσης),
3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),
4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας),
5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης),
ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter),
6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό
κριθεί τεχνικά εφικτό.
7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται στον GDPR και την εφαρμοστική εθνική νομοθεσία, η Διαχειρίστρια εταιρεία αναλαμβάνει
την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση
των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να
ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της
ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Κατ’ αρχήν η Διαχειρίστρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το
αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη
μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Διαχειρίστρια εταιρεία θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε
περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για τον
λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Μέσω του Καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα στα εγεγγραμμένα μέλη να ελέγχουν τις προσωπικές
τους πληροφορίες μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους. Για παράδειγμα, ως εγεγγραμμένο μέλος
μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία σας, να προσθέσετε διευθύνσεις, να λάβετε αντίγραφο των
δεδομένων σας, να ανωνυμοποιήσετε τα στοιχεία σας και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού
σας.
Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή υποβάλλονται με
καταχρηστικό τρόπο, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Διαχειρίστρια εταιρεία
μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την
παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να
δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

 

8. Υπερσύνδεσμοι ( Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός του Καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με
μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο.
Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που
παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.
Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα
αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική
προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

9. Ανήλικοι

Το Κατάστημα απευθύνει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση
υποβολής δεδομένων στο Κατάστημα τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών ή, εφόσον
είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη
γονική μέριμνα και ότι θα παράσχει τα στοιχεία του/τους, εφόσον ζητηθεί από τη Διαχειρίστρια εταιρεία.
Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των
επισκεπτών του Καταστήματος, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών
στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή
ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή
υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

 

10. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε
σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της
εκ μέρους σας.